السلام علیک یا علی بن موسی ایها الرضا

→ بازگشت به السلام علیک یا علی بن موسی ایها الرضا